2022-09-28, Remiss av Boverkets rapport (2021:27) Översikts- och regionplan i en digital miljö

Frågeställning

SGU har fått på remiss att yttra sig över del av Boverkets rapport (2021:27) Översikts och regionplan i en digitalmiljö. Yttrandet avser Boverkets föreslag till en ändring i 2 kap. 5 § PBF, samt utökning av Boverkets bemyndigande i 10 kap. plan- och byggförordningen att meddela föreskrifter för digitala översikts- och regionplaner.

Sammanfattning

SGU ställer sig positivt till Boverkets föreslag till en ändring i 2 kap. 5 § PBF. att motsvarande regler som gäller för detaljplan och planbeskrivning även omfattar översiktsplaner och regionplaner som påbörjas efter 31 december 2026.

SGU ställer sig även positivt till förslag på att bemyndiga Boverket i 10 kap. plan- och byggförordningen att meddela föreskrifter för digitala översikts- och regionplaner och att bemyndigande utformas i enlighet med det bemyndigande Boverket fått gällande föreskrifter för detaljplan och planbeskrivning (10 kap. 29 § PBF).

Samhällseffekter

Möjlighet att översiktsplaner och regionplaner ska finnas samlade i en digital miljö. Gör det lättare att uppdatera, lättare att komma åt och därmed enklare för samhällsplanerare att få en överblick i mellankommunala frågor, som t ex materialförsörjning.

Digitala planer ger möjligheter att standardisera struktur, att relevanta punkter och frågeställningar tas upp och att mall för digitala kartor som möjliggör en god analys av markanvändning kontra ev. naturliga eller antropogena risker, naturresurser/naturliga förutsättningar och förutsättningar som samhället ger. 

SGU:s diarienummer: 33-1434/2022

Läs yttrandet Remiss av Boverkets rapport (2021:27) Översikts- och regionplan i en digital miljö (nytt fönster)

Senast granskad 2022-09-30