2022-09-28, Svar på samrådsförfrågan gällande regeringsprövningsutredningen

Frågeställning

Vilka synpunkter bör SGU framföra som svar på regeringsprövningsutredningens förfrågan om samråd avseende de frågor som utredningen har att ta ställning till enligt kommittédirektiv 2022:26?

Sammanfattning

Regeringsprövningsutredningen (M 2022:02) har tillsatts av regeringen för att utreda regeringens roll som överinstans på vissa delar av miljöområdet. Syftet är att åstadkomma en prövningsordning som innebär att regeringen endast är överinstans om frågan som ska prövas rymmer tydliga politiska avvägningar. Utredningen ska även, till viss del, se över processen för ärenden som får tillåtlighetsprövas av regeringen enligt 17 kap. miljöbalken i syfte att åstadkomma snabba prövningsprocesser.

SGU har framfört att för det fall att överklagade beslut om områdesskydd inte längre ska prövas av regeringen så bör de prövas av mark- och miljödomstol och inte av förvaltningsmyndighet. Vidare har SGU framfört att en underrättelse enligt 17 kap. 5 § miljöbalken bör ske inom en viss tid efter det att miljökonsekvensbeskrivningen har kungjorts och i god tid innan prövande instans meddelat sitt avgörande. SGU har även framfört att regeringens rätt att förbehålla sig tillåtlighetsprövningen av en verksamhet bör begränsas till ett så tidigt skede som möjligt för att tillgodose domstolarnas självständighet. Regeringen bör inte kunna förbehålla sig tillåtlighetsprövningen efter det att en mark- och miljödomstol har meddelat sitt avgörande.

Samhällseffekter

SGU:s svar medverkar till att åstadkomma en rättssäker och snabb prövningsprocess där regeringen endast är överinstans om frågan som ska prövas rymmer tydliga politiska avvägningar. Svaret medverkar även till att framhålla domstolarnas självständighet enligt regeringsformen.

SGU:s diarienummer: 33-2059/2022

Läs yttrandet Svar på samrådsförfrågan gällande regeringsprövningsutredningen (nytt fönster)

Senast granskad 2022-10-04