2022-09-22, Mål och åtgärder avseende masshantering för Göteborgs Stad

Frågeställning 

Mål och åtgärder avseende masshantering för Göteborgs Stad 

Sammanfattning 

Utvinning av bergmaterial i storstadsregioner i samband med byggande är nödvändigt men kan skapa stora utmaningar avseende trafikflöden och temporär lagerhållning av massorna i området. Samtidigt är de utvunna massorna vanligen ett bra ballastmaterial som kan användas som råmaterial för själva byggandet. Företaget Massbalans har remitterat sin utredning om masshantering för Göteborgs stad vilken ska underlätta att det cirkulära användandet av material som uppstår i samband med byggandet – entreprenadberg och schaktmassor – ökar i regionen. 

Samhällseffekter

Årligen utvinns upp emot 30 till 60 miljoner ton berg- och jordmassor från olika byggverksamheter i Sverige. Masshanteringsplanen för Göteborgs stad är ett viktigt steg för att hantera de berg- och jordmassor som uppkommer från byggande. Kunskapen om berggrundsgeologin är särskilt viktig då detta är de massor som utgör den större materialråvaran för återanvändning. Med bra geologiska underlag över Göteborgs stad ökar möjligheterna att åstadkomma en hållbar materialförsörjning i landets andra storstadsregion. Slutligen kan detta bidra till att öka cirkuleringen av berg- och jordmassor.

Rapporten tar upp många av de centrala och viktiga begreppen inom materialförsörjning, inte minst vikten av att relevanta geologiska underlag finns tillgängliga när man ska planera för var framtida täkter ska lokaliseras. Man sätter även upp mål avseende tex. materialförsörjning och den framtida återvinningen, vilket är bra då strategiska mål öppnar upp för analysarbete. Man lyfter även fram att det är viktigt med en samverkan mellan olika parter om materialförsörjningsfrågorna för att man bättre ska kunna nå de strategiska målen. Detta håller SGU med om. Det är ett bra initiativ att bilda en kommitté för de mellankommunala frågorna om materialförsörjning – var material kommer att utvinnas, var ska det lagras, hur ska det återanvändas. Den cirkulära hanteringen av uppkomna bergmaterial är mycket betydelsefull för det regionala näringslivet, samtidigt är det viktigt att prövningen av verksamheten görs med största möjliga miljöhänsyn. SGU:s geologiska underlag och remissvar medverkar till att öka kunskapen om vilka underlag som är viktiga att utgå från för det framtida byggandet i Göteborg.

SGU:s diarienummer: 33-11/2022

Läs yttrandet Mål och åtgärder avseende masshantering för Göteborgs Stad (nytt fönster)

Senast granskad 2022-09-30