2022-09-13, Remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck

Frågeställning

Regeringen önskar svar på synpunkter på överväganden och förslag i betänkandet, särskilt med fokus på förslag på nya mål och behov av styrmedel och åtgärder för att nå dessa föreslagna mål

Sammanfattning

SGU anser att betänkandet generellt är bra och vill här också instämma i de konstateranden som tidigare gjorts av bland annat det Klimatpolitiska rådet och Riksrevisionen angående integrering och genomförande av klimatpolitiken. SGU konstaterar att det inte saknas förslag på mål och styrmedel för klimatpolitiken, varav många är relevanta även för att minska de konsumtionsrelaterade utsläppen. Det största behovet är dock, som ett flertal aktörer, bland annat Riksrevisionen och det Klimatpolitiska rådet, har framhållit, att verkningsfullt styra mot målen ”med tillräcklig kraft och hastighet”.

SGU har främst gjort överväganden i kapitel 13 om klimatkrav i upphandlingen. Generellt är SGU positiv till förslagen om att stärka kravet på myndigheter gällande klimatkrav. Men för att kunna ställa högre krav så krävs det att det blir en uppgift i myndigheters instruktioner, samt att Upphandlingsmyndigheten ges i uppdrag att ta fram riktade utbildningar och stöd samt att Konkurrensverket får utökat tillsynsmandat. Myndigheterna behöver ges rätt resurser och stöd för att möjliggöra en ändamålsenlig inköpsorganisation som kan och bör ta ansvar över myndighetens efterlevnad av krav och mål.

Samhällseffekter

Förväntad samhällseffekt av att de föreslagna åtgärderna i utredningen genomförs är att effekterna av klimatförändringarna dämpas och att staten genom myndigheterna får bra möjligheter att kunna gå före i sitt klimatarbete.

SGU:s diarienummer: 33-1184/2022

Läs yttrandet Remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck (nytt fönster)

Senast granskad 2022-10-04