2022-06-30, Yttrande i mål om ansökan enligt miljöbalken för täktverksamhet i Slite, Gotlands kommun

Frågeställning 

Är den hydrogeologiska utredningen adekvat? Har sökanden tillhandahållit tillräckligt med information för att en bedömning av möjligheterna att meddela ett undantag från försämringsförbudet enligt vattenförvaltningens regler? 

Sammanfattning

Cementas tillfälliga tillstånd för kalkproduktion i Slite, Gotland, löper ut vid årsskiftet. Processen för ett nytt tillstånd pågår och SGU har av den anledningen yttrat sig i ärendet, framförallt vad gäller verksamhetens påverkan på grundvattnet.

SGU konstaterar att Cementas egna utredning om alternativa platser för kalkstensbrytning stämmer väl med de slutsatser som SGU tidigare kommit fram till: bland annat att endast ett fåtal andra kalkstensförekomster motsvarar Slites storlek, kvalitet, tillgänglighet och förutsättning för långvarig produktion.

Vad gäller den hydrogeologiska utredningen har SGU efterfrågat förtydliganden och kompletteringar på några punkter. SGU bedömer att den, i och med kompletteringarna, bör vara godtagbar.

Cementa har bedömt att den ansökta verksamheten kommer medföra dels en försämring av grundvattenförekomsten Romas kvantitativa status med avseende på vattenbalans, dels ett äventyrande av möjligheten för grundvattenförekomsten Roma att uppnå god kvantitativ status med avseende på saltvatteninträngning och god kemisk status. SGU instämmer i denna slutsats. Den ansökta verksamheten är därmed inte tillåtlig enligt 5 kap. 4 § miljöbalken och för att kunna få tillstånd till verksamheten krävs därför att mark- och miljödomstolen meddelar undantag med stöd av 4 kap. 11 § vattenförvaltnings­förordningen (2004:660).

För att kunna meddela ett sådant undantag anser SGU att den så kallade ridåinjekteringen bör vara utförd innan ett eventuellt tillstånd tas i anspråk. Det bör även utredas huruvida det finns andra alternativa åtgärder för att mildra de negativa konsekvenserna för vattenförekomstens status.

Samhällseffekter 

Verksamheten är betydelsefull för den svenska cementförsörjningen. Samtidigt är det viktigt att Gotlands vattenresurser hanteras på ett hållbart sätt. SGU:s remissvar medverkar till att skapa största möjliga samhällsnytta såväl regionalt som nationellt.

SGU:s diarienummer: 33-1066/2022

Läs yttrandet i mål om ansökan enligt miljöbalken för täktverksamhet i Slite, Gotlands kommun (nytt fönster)

Senast granskad 2022-06-30