2022-06-29, Ansökan från Kaunis Iron AB om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad gruvverksamhet vid Tapuli, Palotieva och Sahavaara gruvor med tillhörande verksamhet vid Kaunisvaara anrikningsverk, Pajala kommun

Frågeställning

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har skickat rubricerat ärende på remiss.

Sammanfattning

SGU har tidigare yttrat sig i ärendet. SGU anser att det fortsatt är otydligt hur flotationssanden kommer att hållas vattenmättad. SGU konstaterar nu att grundvattenförekomsten Kaunisvaara (WA36229143) är beslutad i nuvarande förvaltningscykel. Förekomsten är utpekad att vara i risk för sänkt kvantitativ status. SGU framför därmed vikten av att sammanställa en vattenbalans-beräkning över grundvattenförekomsten och vattentäkternas tillrinningsområden. Grundvatten-försörjningen behöver också ha en tydlig roll i egenkontrollen.

Samhällseffekter

Säkrare hantering av grundvatten och avfallshantering vid den planerade verksamheten.

SGU:s diarienummer: 33-290/2022

Läs SGU:s yttrande Ansökan från Kaunis Iron AB om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad gruvverksamhet vid Tapuli, Palotieva och Sahavaara gruvor med tillhörande verksamhet vid Kaunisvaara anrikningsverk, Pajala kommun

Senast granskad 2022-07-05