2022-06-20, Ansökan från Copperstone Viscaria AB om tillstånd enligt miljöbalken till gruvverksamhet m.m. vid Viscaria i Kiruna kommun

Frågeställning

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har skickat rubricerat ärende på remiss.

Sammanfattning

Inledningsvis anser SGU att det är ett gott initiativ att Copperstone Viscaria AB (bolaget) planerar för en omanrikning av det tidigare uppkomna gruvavfallet. SGU anser dock att vissa frågeställningar om grundvattenpåverkan och avfallshantering behöver förtydligas och utvecklas i miljökonsekvensbeskrivningen

Samhällseffekter

Säkrare hantering av grundvatten och avfallshantering vid den planerade verksamheten.

SGU:s diarienummer: 33-1141/2022

Läs SGU:s yttrande Ansökan från Copperstone Viscaria AB om tillstånd enligt miljöbalken till gruvverksamhet m.m. vid Viscaria i Kiruna kommun (nytt fönster)

Senast granskad 2022-07-05