2022-06-02, Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till viss ändrad verksamhet vid Zinkgruvan i Askersunds kommun, Örebro län

Frågeställning

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har efterfrågat SGU:s yttrande om den ansökta verksamheten kan anses medföra en otillåten påverkan på grundvattenförekomsten Forsaåsen, och om så skulle vara fallet myndighetens syn på förutsättningarna att tillåta verksamheten med tillämpning av 4 kap. 11–12 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660)

Sammanfattning

Sett till den totala belastningen av föroreningar till Forsaåsen medför den ändrade verksamheten ingen otillåten försämring. Det är däremot juridiskt oklart om avsaknaden av den ytterligare förbättring vad avser sulfatföroreningen, som skulle inträffa med nollalternativet, är att betrakta som en otillåten försämring för kemisk grundvattenstatus. Gruvområdet är utpekat som riksintresse för värdefulla ämnen eller material enligt 3 kap. 7 § miljöbalken och kan enligt vattenmyndigheternas utredning om undantag anses utgöra en samhällsviktig verksamhet. Vidare kan SGU konstatera att den brytvärda fyndigheten ligger där den ligger och det får därför antas att det saknas alternativa lokaliseringar för verksamheten. SGU instämmer vidare i Zinkgruvan Mining AB:s resonemang om verksamhetens samhällsnytta.

Samhällseffekter

Att tillstånd till den ändrade gruvverksamheten kan ges.

SGU:s diarienummer: 33-1120/2022

Läs SGU:s yttrande Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till viss ändrad verksamhet vid Zinkgruvan i Askersunds kommun, Örebro län (nytt fönster)

Senast granskad 2022-07-05