2022-04-26, Ridåinjektering Västra brottet, Slite

Frågeställning

I Cementa AB:s tidsbegränsade tillstånd för täkt- och vattenverksamhet föreskrevs i villkor 14 att ridåinjektering av bergväggar i Västra brottet ska genomföras under tillståndstiden i enlighet med vad som redovisats i ärendet, i syfte att begränsa inflödet av sötvatten till täkten. Vidare lämnades en delegation till tillsynsmyndigheten, dvs Länsstyrelsen i Gotlands län, att föreskriva närmare villkor för genomförandet av ridåinjektering av täktväggar vid Västra brottet. Länsstyrelsen i Gotlands län har gett SGU som expertmyndighet för grundvatten och vattenförvaltning, tillfälle att yttra sig över underlaget.

Sammanfattning

SGU bedömer att den redovisning som bolaget ingivit på ett tydligt sätt belyser de grundvattenrelaterade risker som förknippas med verksamheten och arbetsgången som krävs för att minska dessa risker genom ridåinjektering. SGU bedömer det som rimligt att utföra försöksinjektering på en kortare sträcka för att vid behov kunna justera arbetsgången och metodiken för att uppnå så god tätning som möjligt. SGU anser att det är av vikt att effektiviteten i tätningsåtgärden kan följas upp på ett tydligt sätt genom nivåmätningar och genom uppföljning av grundvatteninflödet i Västra brottet.

Samhällsnytta

Syftet med ridåtätningen vid Västra Brottet är att begränsa inflödet av sötvatten till täkten för att mer grundvatten ska finnas tillgängligt på uppströms sidans ridå. En väl utförd ridåtätning kan även medföra att bortledningen av vatten från Västra brottet minskar.

SGU:s diarienummer: 33-769/2022

Läs yttrandet: Ridåinjektering Västra brottet, Slite

Senast granskad 2022-04-26