2022-04-19, Yttrande över promemorian Ny beslutsordning för tillstånd att utforska kontinentalsockeln

Frågeställning

Vilka synpunkter ska framföras avseende förslaget om att SGU som huvudregel ska pröva ansökningar om tillstånd till utforskning av kontinentalsockeln?

Sammanfattning

Den föreslagna ändringen av kontinentalsockelförordningen (1966:315) innebär bland annat att SGU ska överta regeringens prövning av ansökningar om tillstånd att utforska kontinentalsockeln under vissa förutsättningar.

I yttrandet framfördes att en ändrad beslutsordning för ansökningar om tillstånd att utforska kontinentalsockeln medför en påtagligt ökad arbetsbelastning för SGU, vilket förutsätter en ökning av anslaget. Vidare framfördes bland annat att äldre bestämmelser fortfarande bör gälla för ansökningar som har gjorts innan ändringarna träder i kraft och att tidsfristen för anmälan om undersökning av kontinentalsockeln behöver förlängas.

Samhällseffekter

För att prövningar av ansökningar om tillstånd till utforskning av kontinentalsockeln ska kunna ske effektivt och rättssäkert är det viktigt att det ekonomiska anslaget utökas.

SGU:s diarienummer: 33-659/2022

Läs SGU:s yttrande över promemorian Ny beslutsordning för tillstånd att utforska kontinentalsockeln (nytt fönster)

Senast granskad 2022-07-05