2022-04-19, Samråd enligt miljöbalken samt Sevesolagen avseende etablering av en batterifabrik i Torslanda, Göteborg

Frågeställning

Volvo Car Corporation och Northvolt AB har startat ett gemensamt bolag för att tillsammans etablera en anläggning för tillverkning av litiumjonbatterier till Volvos framtida fordonsflotta. Vid den framtida anläggningen kommer också defekta batterier att återvinnas för tillverkning av nya batterier. Efter en omfattande urvalsprocess med genomgång av lämpliga lokaliseringsalternativ i Sverige och utomlands har området i Torslanda intill Volvos befintliga fabrik valts ut för denna satsning. SGU har getts möjlighet att yttra oss över samrådshandlingen.

Sammanfattning

SGU anser att en den kommande grundvattenutredningen på ett tydligt sätt redovisar för vad som är tillfällig och vad som är permanent påverkan på grundvattenförhållanden i närområdet. Vidare nämns hantering av olika typer av massor i samrådsunderlaget, men ett mer ingående resonemang om volymer och typer saknas. Att en masshanteringsplan ingår skulle vara lämpligt i ett projekt som detta.

Samhällseffekter

Säkrare hantering av grundvatten och masshantering vid den planerade verksamheten.

SGU:s diarienummer: 33-592/2022

Läs SGU:s yttrande Samråd enligt miljöbalken samt Sevesolagen avseende etablering av en batterifabrik i Torslanda, Göteborg

Senast granskad 2022-07-05