2022-03-24, Yttrande över överklagande av Länsstyrelsen i Norrbotten läns beslut 2022-01-121 anmälan för samråd om diamantborrning, transport av borrmaskin samt borrkärnor m.m., Boden Brändberget 3:23 och 3:1

Frågeställning

Boliden Mineral AB (bolaget) lämnade i november 2021 in en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken rörande fastigheterna Boden Brändberget 3:23 och 3:1 till Länsstyrelsen i Norrbottens län (länsstyrelsen). Anmälan avsåg bland annat diamantborrning, siktröjning och avverkning. Länsstyrelsen förelade genom beslut den 12 januari 2022 bolaget att vidta vissa försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön. Länsstyrelsen meddelade också den 12 januari 2022 beslut om förbud med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken, på så sätt att bolaget förbjöds att utföra undersökningsarbeten inom den del av arbetsområdet som är föremål för pågående reservatsbildning Bratt-Gallaberget, Bodens kommun. Bolaget har överklagat länsstyrelsens beslut att förbjuda undersökningsarbeten inom visst delområde till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har önskat att SGU yttrar sig i ärendet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis anser SGU att länsstyrelsen inte har lagstöd att förbjuda undersökningsarbeten inom den del av arbetsområdet inom undersökningstillståndet som är föremål för pågående reservatsbildning. Detta kan regleras med de skyddsåtgärder (försiktighetsmått) som länsstyrelsen har föreskrivit utanför förbudsområdet. SGU anser således att bolagets överklagande ska bifallas.

Samhällseffekter

Möjliggöra fortsatt undersökningsarbete inom hela det prospekteringsintressanta området.

Läs yttrandet 2022-03-24, Yttrande över överklagande av Länsstyrelsen i Norrbotten läns beslut 2022-01-121 anmälan för samråd om diamantborrning, transport av borrmaskin samt borrkärnor m.m., Boden Brändberget 3:23 och 3:1

SGU:s diarienummer: 33-579/2022

Senast granskad 2022-04-05