2022-03-22, Yttrande över Energimyndighetens rapport "Första, andra, tredje... Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS"

Frågeställning

Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag av utformning av ett stödsystem för bio-CCS. Idag saknas fungerande affärsmodeller för negativa utsläpp och därför behövs ett statligt stödsystem för bio-CCS så att det blir företagsekonomiskt intressant och därmed möjligt för aktörer att införa tekniken. I rapporten föreslås ett sådant stödsystem som baseras på omvända auktioner. Det tillsammans med inrättandet av ett Nationellt centrum för CCS vid Energimyndigheten kommer att främja teknikens införande, vilket innebär att Sverige kommer bli en ledande nation i fråga om bio-CCS.

Sammanfattning

SGU stödjer Energimyndighetens förslag för utformning av ett statligt stödsystem för
bio-CCS och samtidigt vill påpeka att det finns behov av ett ekvivalent stödsystem gällande CCS, oavsett koldioxidens ursprung. För att nå Sveriges klimatmål behöver även processindustrin, många med stora utsläpp av koldioxid, ha möjlighet att investera i CCS som klimatåtgärd. All lagring är betydelsefull, både av fossil och biogen koldioxid, och bidrar till de högt uppsatta klimatmålen. Det saknas i dag fungerande affärsmodeller för CCS generellt, för både fossil och biogen koldioxid.

Samhällseffekter

SGU:s yttrande har betydelse för klimatmål och målet att Sverige ska ha nettonollutsläpp 2045 och därefter negativa utsläpp.

Läs yttrandet: Yttrande över Energimyndighetens rapport "Första, andra, tredje... Förslag på utformning av ett stödsystem for bio-CCS"

SGU:s diarienummer: 33-2954/2021

Senast granskad 2022-04-05