2022-03-17, Yttrande över Zinkgruvan Mining AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till viss ändrad verksamhet i förhållande till gällande tillstånd vid Zinkgruvan i Askersunds kommun, Örebro Iän

Frågeställning

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har gett SGU möjlighet att inkomma med synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen.

Sammanfattning

SGU anser att de avfallshanterings- och grundvattenrelaterade frågorna som SGU har framfört i tidigare yttranden har redovisats på ett bra sätt och i huvudsak har beaktats. Dock anser SGU att ansökan behöver innehålla en tydligare redovisning av massbalansen för metaller och sulfat vad gäller den eventuella ökade belastningen på grundvattenförekomsten Forsaåsen. Massbalansen
behöver sammanställas tydligt i ansökan så att påverkan på miljökvalitetsnormer och försämringsförbudet kan utvärderas.

Samhällseffekter

Säkrare hantering av grundvatten och avfallshantering vid den ändrade verksamheten.

Läs yttrandet Yttrande över Zinkgruvan Mining AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till viss ändrad verksamhet i förhållande till gällande tillstånd vid Zinkgruvan i Askersunds kommun,
Örebro Iän

SGU:s diarienummer: 33-275/2022

Senast granskad 2022-04-05