2022-03-01, SGU yttrande över betänkande av 2020 års dricksvattenutredning ”En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet”

Frågeställning

Utredningen föreslår förändringar i lagar, förordningar och föreskrifter för att implementera krav i nya dricksvattendirektivet. SGU yttrar sig endast över de delar som berör grundvatten.

Utredningen anser att säkerhetsarbetet ska genomföras som en del av ramdirektivet för vatten och föreslår främst förändringar i arbetet för vattenförvaltning. Detta synsätt fungerar för ytvattentäkter med ofta stora tillrinningsområden och snabba vattenflöden. För grundvatten är säkerhetsarbetet främst en lokal angelägenhet, med fokus på påverkanskällor i brunnarnas närområde. Utredningen har dock valt att endast marginellt beakta hur dricksvattenproducenternas faroanalyser kan användas för att trygga en säker dricksvattenförsörjning.

Sammanfattning

Eftersom 90 procent av de kommunala vattentäkterna i Sverige är i grundvatten krävs framför allt ett förstärkt lokalt arbete i närområdet till brunnen, med fokus på dricksvattenproducenternas faroanalyser. Vattenförvaltningens regionala arbete att riskbedöma i tillrinningsområde till uttagspunkt kan främst utgöra ett komplement till lokala faroanalyser.

SGU anser att utredningens förslag på förändringar i bestämmelser för vattenförvaltningen i och för sig medför ökat fokus på dricksvattenfrågor, men att det också finns en risk att dricksvattenproducenterna i allt för hög grad kommer att förlita sig på vattenmyndigheternas/länsstyrelsernas arbete. Det behöver tydliggöras att vattenförvaltningsarbetet inte ska ersätta dricksvattenproducenternas faroanalyser eller råvattenkontrollen inom närområdet till brunnen.

Det är mycket viktigt att lokal och regional information kan användas samordnat, vilket är en utmaning då många uppgifter omfattas av sekretess. SGU förordar därför att myndigheten tillsammans med Livsmedelsverket och HaV får ett regeringsuppdrag att utreda den framtida dataförvaltningen för råvattenkontrollen och vid behov annan data.

Enligt 2020 års dricksvattenutredning ska SGU bli föreskrivande myndighet för riskbedömning, riskhanteringsåtgärder och övervakning inom tillrinningsområdet till uttagspunkten. SGU tar gärna på sig uppgiften, under förutsättning att SGU också får möjlighet att styra avgränsningen av tillrinningsområde till uttagspunkt, och att åtgärdsansvar och koppling till miljökvalitetsnormer förtydligas.

Samhällseffekter

Om utredningens förslag genomförs utan revideringar kommer inte säkerheten för dricksvattenförsörjningen att öka, så som är syftet med dricksvattendirektivets nya krav. Sverige kommer att kunna rapportera till EU att bestämmelser är genomförda, men om kravet på dricksvattenproducenternas faroanalyser ersätts med regionala riskbedömningar riskeras snarare en försämring i dricksvattensäkerheten. För att utredningens förslag med främst förändringar inom vattenförvaltningen ska kunna uppfylla de krav som finns i nya dricksvattendirektivet behöver mycket stora resurser tillföras, både till övervakning och till riskbedömningar och framtagande av riskhanteringsåtgärder. Bara att avgränsa relevanta ”tillrinningsområden till uttagspunkt” är ett omfattande arbete som behöver finansiering.

SGU anser att god kännedom om lokala påverkanskällor och en tillförlitlig råvattenkontroll i brunnens närområde är avgörande för en säker dricksvattenförsörjning. Den kunskapen finns lokalt hos kommuner och dricksvattenproducenter, och det är också där kunskapen behövs för att säkerställa att det producerade dricksvattnet inte har några föroreningar. Krav på dricksvattenproducenternas faroanalyser finns redan i bestämmelser för dricksvattenproduktion och livsmedelstillverkning, men kraven behöver förtydligas och arbetet behöver finansieras. Dock är det betydligt mer kostnadseffektivt om riskbedömningen utförs på lokal nivå, jämfört med att regionala myndigheter ska utföra motsvarande arbete för grundvattentäkter.

SGU ser en stor samhällsekonomisk vinst om data från dricksvattenproducenternas råvattenkontroll kan samlas in och förvaltas på ett systematiskt sätt, så att informationen också kan användas inom vattenförvaltningen. Det är också en stor vinst om data från miljöövervakningen inom vattenförvaltningen kan användas som underlag till mer fokuserade faroanalyser för brunnarnas närområde. Det är dock viktigt att inte den regionala övervakningen ersätter lokala undersökningar.

Läs yttrandet över betänkande av 2020 års dricksvattenutredning ”En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet” (nytt fönster)

SGU:s diarienummer: 33-2626/2021

Senast granskad 2022-03-02