2022-02-21, Trafikverkets rapport: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Frågeställning

Trafikverket har skrivit en rapport till om förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. SGU bjuds in att lämna synpunkter.

Sammanfattning

SGU vill framför allt betona att i stora framtida projekt som ingår i nationell plan för transportinfrastrukturen är det viktigt att beakta och arbeta med de geologiska förutsättningarna tidigt i planeringen. Det gör att det blir lättare att förutse kostnader som annars kan dyka upp vid oförutsedda geologiska utmaningar i byggfasen. SGU och Trafikverket kan bör samarbeta för att ta fram geologiska underlag i ett tidigt skede och dessa kan sedan fungera som viktig basdata för vidare fördjupade undersökningar. SGU:s insamling och analys av geologiska data (påverkan på skyddsvärt yt- eller grundvatten, förekomst av sura sulfatjordar, sulfidbärande bergarter, markens byggbarhet, bergmassors kvalitéer, masshantering med mera) kan göra mycket nytta i ett tidigt planeringsskede för att undvika eller förutse stora kostnader.

Samhällseffekter

SGU:s yttrande har betydelse för att kunna minska kostnader i planering av stora infrastruktursatsningar genom att i ett tidigt skede beakta de geologiska förutsättningarna.

Läs yttrandet: Trafikverkets rapport: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

SGU:s diarienummer: 33-2678/2021

Senast granskad 2022-04-05