2022-02-14, Ändring av Boliden Mineral AB:s verksamhet vid Kristinebergsgruvan i Lycksele kommun med en ny underjordsdel i Rävliden

Frågeställning

Boliden Mineral AB (bolaget) har hos mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt ansökt om tillstånd enligt miljöbalken (ändringstillstånd) för brytning av malm i en ny underjordsdel i Rävliden i Lycksele kommun. Domstolen har efterfrågat synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen.

Sammanfattning

SGU anser att de avfallshanterings- och grundvattenrelaterade frågorna som SGU har framfört i tidigare yttranden har redovisats på ett bra sätt och beaktats.

Samhällseffekter

Säkrare hantering av grundvatten och avfallshantering vid den planerade verksamheten

Läs yttrandet Ändring av Boliden Mineral AB:s verksamhet vid Kristinebergsgruvan i Lycksele kommun med en ny underjordsdel i Rävliden

SGU:s diarienummer: 33-2978/2021

Senast granskad 2022-04-05