2022-02-11, Begäran om yttrande för Samrådshandling Val av lokaliseringsalternativ för sträckan Linköpings tätort

Frågeställning

Trafikverket planerar för val av lokaliseringsalternativ för sträckan Linköpings tätort och bjuder in till samråd.

Sammanfattning

Av de förslag till alternativa sträckningar av Ostlänken genom Linköping finns i alla sträckningsförslag en viss grundvattenpåverkan. Trafikverket har i sammanställningen över de olika sträckningsförslagen utfört en påverkansanalys, vilken SGU anser vara rimlig avseende
grundvattenpåverkan. Påverkan på grundvattnet varierar mellan de olika sträckningsförslagen från en viss negativ påverkan på nivåer, till risk för påverkan på befintliga eller framtida vattentäkter samt påverkan på grundvattenberoende ekosystem. För flera av sträckningarna lyfts risken för påverkan på det grundvattenmagasin som finns under centrala Linköping. Det är som framgår av underlaget en osäkerhet avseende magasinets möjlighet att kunna vara en del av en framtida reservvattenförsörjning då det troligen är påverkat av staden både ur föroreningsrisk och att delar av grundvattenbildningen minskat genom hårdgjorda ytor och dagvattenbortledning. Grundvattenmagasinet är dock viktigt att ta hänsyn till vid ett eventuellt val av tunnelalternativen, då en avsänkning av grundvattennivåerna i jord genom tunnelläckage kan medföra sättningsproblematik på byggnader och andra markinstallationer. Sammanfattningsvis bedöms alternativen ”externt” samt de sträckningar som kopplas via ”norr om Malmslätt” vara att föredra ur ett grundvattenperspektiv.

Samhällseffekter

SGU:s yttrande har betydelse för planering av hur grundvattenbortledning sker i samband med anläggningsarbete, så att detta sker med minsta möjliga miljöpåverkan och skydd av vattenförsörjningen i området.

Läs yttrandet Begäran om yttrande för Samrådshandling Val av lokaliseringsalternativ för sträckan Linköpings tätort

SGU:s diarienummer: 33-236/2022

Senast granskad 2022-04-06