2022-02-03, Yttrande avseende Trafikverkets Samrådsremiss för Ostlänken, delen Sjösa - Skavsta i Nyköpings kommun

Frågeställning

Trafikverket planerar för delen Sjösa-Skavsta Ostlänken i Nyköpings kommun och
bjuder in till samråd.

Sammanfattning

Byggandet och driften av ostlänken mellan Sjösala-Skavsta kommer att påverka grundvattnet i området, både kvalitativt och kvantitativt. Framför allt är det viktigt att i miljökonsekvensbeskrivningen utreda och förklara påverkan på beslutade miljökvalitetsnormer för två ingående grundvattenförekomsterna Larslundsmalmen-Nyköping samt Pormagasin, Skavstafältet. Vattenkvaliteten i Larslundsmalmen får inte försämras då den redan har otillfredsställande kemisk grundvattenstatus vad avser bekämpningsmedel. Båda förekomsterna riskerar att inte uppnå god status och en ny verksamhet får inte medföra ett ökat äventyrande för uppnåendet av beslutade miljökvalitetsnormer för kemisk eller kvantitativ status. Det är särskilt viktigt att utreda och införa tillräckliga skyddsåtgärder så att tågbanan varken i anläggningsskedet eller vid drift medför ökad risk för kvantitativ påverkans eller kemisk påverkan på vattenkvaliteten i vattentäkten.

Samhällseffekter

SGU:s yttrande har betydelse för planering av hur grundvattenbortledning sker i samband med anläggningsarbete, så att detta sker med minsta möjliga miljöpåverkan och skydd av vattenförsörjningen i området.

Länk till yttrandet Yttrande avseende Trafikverkets Samrådsremiss för Ostlänken, delen Sjösa - Skavsta i Nyköpings kommun

SGU:s diarienummer: 33-83/2022

Senast granskad 2022-04-06