2022-01-25, Yttrande över komplettering till Natura 2000-ansökan gällande malmbrytning i Stekenjokk inom Natura 2000- området Vardo-, Laster- och Fjällfjällen, Västerbottens län

Frågeställning

Länsstyrelsen i Västerbottens län vill veta huruvida den metodik som använts och de
antaganden som gjorts är lämpliga för att bedöma den planerade verksamhetens påverkan på grundvattennivåer i berg och jord. Framför allt är den påverkan som grundvattenavsänkningen kan ha på vattennivåer i myrar och kärr samt flöden i vattendrag av intresse.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis anser SGU att det som presenteras i handlingarna kan utgöra
grund för en tillfredsställande utredning av verksamhetens påverkan på grundvattenflöden i berg och jord. SGU stödjer de resonemang och slutsatser som presenteras avseende påverkan på naturtyper och arter samt på omgivningens hydrologi. Den planerade verksamhetens hydrologiska och hydrogeologiska påverkan kommer att bli begränsad.

Samhällseffekter

Att Vilhelmina Mineral AB beviljas Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken och senare beviljad bearbetningskoncession enligt minerallagen. 

Läs yttrandet: Yttrande över komplettering till Natura 2000-ansökan gällande malmbrytning i Stekenjokk inom Natura 2000-området Vardo-, Laster- och Fjällfjällen, Västerbottens län 

SGU:s diarienummer: 33-2929/2021

Senast granskad 2022-04-05