2021-04-21, Yttrande över utkast till förordning om halvledarakten

Frågeställning

Spridningen av sjukdomen covid-19 har slagit hårt mot prospekteringsbolagen i Sverige och riskerar att även i fortsättningen påverka dessa bolag negativt. Därför föreslås i propositionen att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och som fortfarande är giltiga den 9 juni 2022 ska förlängas med ett år.

Sammanfattning

SGU ser att det är positivt att kommissionen ökat ansträngningarna för att trygga EU:s förmåga att producera halvledarkomponenter. SGU efterlyser dock en konsekvensanalys som omfattar hela försörjningskedjan, dvs. även säkrande av primära råvaror.

Samhällseffekter

EU har geologisk potential att på egen hand producera de ämnen som idag används i de vanligaste halvledarkomponenterna.

SGU:s diarienummer: 33-720/2022

Läs SGU:s yttrande över utkast till förordning om halvledarakten

Senast granskad 2022-07-04