2021-06-21, Yttrande över promemorian ”Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet”

Frågeställning 

Miljödepartementet har remitterat en promemoria gällande vissa förändringar i miljöbalken, miljöprövningsförordningen (2013:251) och miljöbedömningsförordningen (2017:966) som ska leda till ett bättre genomförande av MKB-direktivet (2011/92/EU)

Sammanfattning 

SGU har inga invändningar mot de föreslagna ändringarna i miljöbalken. När det gäller förändringarna i miljöprövningsförordningen för så kallade husbehovstäkter anser SGU att promemorian inte tillräcklig omfattning utrett vilka konsekvenser som kan uppstå när dessa omfattas av större krav på tillstånd eller anmälan. Det finns idag många små täkter och förslaget kommer sannolikt innebära en stor belastning på tillsynsmyndigheterna och konsekvenserna för verksamhetsutövarna är oklara. SGU tillstyrker också förändringen som innebär att huvudregeln är att användningen av massor för anläggningsändamål ska anmälas. SGU anser att det är av stor vikt att lagstiftningsarbete drivs i en riktning mot ett cirkulärt och hållbart nyttjade av resurser. Det framstår därför som mycket lämpligt att massor som inte är förorenade kan nyttjas för anläggningsändamål istället för att någon annan orörd resurs ska tas i anspråk. En noggrann lokaliseringsutredning är dock nödvändig.

Samhällseffekter 

SGU konstaterar husbehovstäkter kommer kräva anmälan eller tillstånd i en mycket större omfattning än vad de gör idag. SGU anser inte att promemorian utrett konsekvenserna av detta och det är därför svårt att uttala sig om vad effekterna kommer att bli.

Läs yttrande - "Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet"

SGU:s diarienummer: 33-679/2021

Senast granskad 2021-07-02