2021-12-17, Yttrande över redovisning av efterbehandlingsplan för gruva i Maurliden, Norsjö kommun

Frågeställning

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har skickat rubricerat ärende på remiss.

Sammanfattning

Efterbehandlingsplanen är enligt vad SGU erfar ej att betrakta som slutgiltig. Boliden Mineral AB har gett förslag på ett antal efterbehandlingsmetoder som kan komma att användas, men samtidigt uttalat att dessa metoder behöver utredas ytterligare. Det är av största vikt att dessa lösningar utreds mycket nogsamt, särskilt då gråberget i Maurliden ställvis har väldigt höga halter av sulfider (över 30 viktsprocent). Vid en eventuell flytt av gråbergsupplaget så bör metoder för att minska sulfidinnehållet utredas. Efterbehandlingsplanen bör också inkludera en analys kring risken att föroreningar i Maurbäcken skulle påverka vattenkvaliteten i grundvattenförekomsten Skellefteälvens dalgång, Vargforsområdet.

Samhällseffekter

Säkrare avfalls- och vattenhantering vid efterbehandlingen av gruvan.

Läs Yttrande över redovisning av efterbehandlingsplan för gruva i Maurliden, Norsjö kommun (nytt fönster).

SGU:s diarienummer: 33-2447/2021

Senast granskad 2022-01-26