2021-12-16, Yttrande över Svenska Vanadin AB:s ansökan om tillstånd till brytning av vanadinhaltig magnetitmalm i dagbrott, samt anläggande av ett anrikningsverk med tillhörande sandmagasin, vid Brickagruvan i Hudiksvalls kommun

Frågeställning

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt har skickat rubricerat ärende på remiss.

Sammanfattning

Det förs ett resonemang kring strukturgeologi och geofysik. SGU har inget att invända mot den metodik som Svenska Vanadin har använt. SGU instämmer med slutsatsen att grundvatten-förekomsten Svåganåsen/Friggesund inte bedöms påverkas, både utifrån bedömd grundvattenbildning och tillrinning till förekomsten samt utifrån samma resonemang som gäller för tillrinningen till källorna i Våtmor (Våtmors vattentäkt) – att en bergförlagd vattendelare utgör en barriär för påtaglig påverkan. Svenska Vanadin bör dock redovisa att sammanslagningsprovet för gråberget är representativt för det gråberg som är tänkt att uppfordras under driftstiden, detta för att öka validiteten i utförda prediktioner av den framtida lakvattenkvalitén i dagbrottet.

Samhällseffekter

Säkrare avfalls- och vattenhantering vid den planerade verksamheten.

Läs Yttrande över Svenska Vanadin AB:s ansökan om tillstånd till brytning av vanadinhaltig magnetitmalm i dagbrott, samt anläggande av ett anrikningsverk med tillhörande sandmagasin, vid Brickagruvan i Hudiksvalls kommun (nytt fönster) 

SGU:s diarienummer: 33-2616/2021

Senast granskad 2022-01-26