2021-10-25, Yttrande över Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 Skydd av arter — vårt gemensamma ansvar

Frågeställning

Miljödepartementet har skickat betänkandet på remiss för synpunkter.

Sammanfattning

SGU:s bedömning är att förslaget om stärkt artskydd kan medföra allvarliga konsekvenser för såväl gruvnäringen som täktindustrin i Sverige. SGU ställer sig dock positiv till att fågeldirektivets och livsmiljödirektivets olika förbudsregler föreslås implementeras i separata bestämmelser. Det ger förutsättningar för att direktiven kan tillämpas som EU avsett.

Samhällseffekter

Hänsyn till gruv- och mineralnäringens förutsättningar i förhållande till ett förstärkt artskydd behöver utredas. En sådan konsekvensanalys är nödvändig att göra och resultaten från en sådan behöver beaktas, innan en lagförändring kan genomföras.

Läs Yttrande över Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 Skydd av arter — vårt gemensamma ansvar

SGU:s diarienummer: 33-1592/2021 

Senast granskad 2022-01-25