2021-10-14, Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet i Slite, Gotlands kommun

Frågeställning

Cementa AB har ansökt hos regeringen om tillstånd till kalkstenstäkt och tillhörande grundvattenbortledning enligt den tillfälliga lagstiftning som riksdagen antog den 29 september i år. Ansökan gäller verksamhet i tre år och omfattar brytning av kalksten, både i File Hajdar och Västra Brottet. Regeringen vill ha SGU:s synpunkter på ansökan.

Sammanfattning

SGU tillstyrker att Cementa meddelas tillstånd till fortsatt täktverksamhet enligt undantagsbestämmelsen (i 4 kap. 11-12 §§ vattenförvaltningsförordningen) under förutsättning att tillståndet villkoras så att kravet på åtgärder för att mildra effekterna på grundvattenförekomstens status uppfylls.

Samhällseffekter

Kalkstenen som bolaget vill bryta ska användas för cementtillverkning vid Cementas anläggning i Slite. Cementtillverkningen i Slite står för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige. Cement används i många verksamheter såsom infrastruktur, husbyggen och gruvbrytning. Samtidigt innebär täktverksamheten omfattande grundvattenbortledning som ger negativ påverkan på vattenbalansen och saltvatteninträngning i en grundvattenförekomst. Grundvattnet är också viktigt för den kommunala dricksvattenförsörjningen och för Natura 2000-områden med grundvattenberoende ekosystem.

Läs yttrande – Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet i Slite, Gotlands kommun

Läs bilaga 1 – Yttrande över överklagan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite i Gotlands kommun

Läs bilaga 2 – Yttrande i mål om ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite i Gotlands kommun

Läs bilaga 3 – Yttrande i mål om ansökan till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite i Gotlands kommun

SGU:s diarienummer: 33-2132/2021

Senast granskad 2021-10-14