2021-09-03, Yttrande över remiss av promemorian Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall

Sammanfattning

SGU ställer sig bakom ett lagförslag som syftar till att införa en tillfällig möjlighet för regeringen att pröva tillstånd för täktverksamhet av kalksten under vissa omständigheter. Lagförslaget avser verksamheter som behövs för att tillgodose väsentliga allmänna intressen och behovet av kalksten inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt annat tillfredsställande sätt.

Läs "Yttrande över remiss av promemorian Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall"

SGU:s diarienummer: 33-1908/2021

Senast granskad 2021-09-03