2021-06-01, Samrådsremiss för Ostlänken, delen Sillekrog-Sjösa

Frågeställning

Trafikverket planerar för en ny stambana mellan Järna och Linköping, och bjuder in till samråd för delsträckan Sillekrog-Sjösa.

Sammanfattning

SGU genomför just nu en komplettering av SGU:s information om berggrundsgeologi och bergkvalitet med anledning av stambanans sträckning i området. Vad gäller jordartsgeologi och grundvattenfrågor, förekommer i området komplex geologi med randlägen som kan innehålla vattenförande isälvsmaterial, exempelvis en grusavlagring vid Tystberga. SGU anser att avlagringen vid Tystberga har ett mycket stort värde för vattenförsörjningen och bör undersökas närmare och skyddas från negativ påverkan.

Samhällseffekter

SGU:s arbete i området har betydelse för val av lämplig lokalisering av sträckning, med minsta möjliga miljöpåverkan. SGU:s yttrande har också betydelse för skydd av vattenförsörjningen i området.

Läs yttrande – Samrådsremiss för Ostlänken, delen Sillekrog-Sjösa

SGU:s diarienummer: 33-941/2021

Senast granskad 2021-06-22