2021-05-03, SGU:s dnr 33-237/21 – SGU yttrande angående promemoria Ordning och reda på avfallet

Frågeställning

I Promemorian Ordning och reda på avfallet lämnas förslag på ändringar av lagar och förordningar angående avfallshantering. Syftet är att förbättra avfallshanteringen och öka tillsynsmyndighetens möjlighet att säkerställa syftet med miljöbalken. SGU ges möjlighet att ge synpunkter på de förslagna ändringarna.

Sammanfattning

SGU anser att förslagen till ändringar i lagar och förordningar som beskrivs i promemorian främjar en cirkulär ekonomi. Det är bra att återvinning av massor förenklas i syfte att minska användningen av nyproducerat material. Det är dock viktigt att förenklingen inte medför en ökad risk för miljöpåverkan. Lagarna och förordningarna behöver formuleras så att hänsyn tas till exempelvis eventuella kvarvarande föroreningar. Det är bra att ansvar för lagringsplatserna förtydligas.

Samhällseffekter

En enklare och tydligare lagstiftning för återvinning av massor är positivt för uppfyllandet av mål inom Agenda 2030. Med beaktande av SGU:s svar tillses också att risker för negativ miljöpåverkan minskas.

Läs yttrande – SGU yttrande angående promemoria Ordning och reda på avfallet

Senast granskad 2021-06-22