2021-05-03, Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd (SOU2020:78)

Frågeställning

Miljödepartementet har remitterat rubricerad SOU-utredning. Utredningens uppdrag har varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet i miljöbalken görs om i grunden. Det ska ske genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Förslagen ska på det sättet bidra till att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. De ska också bidra till att bibehålla eller förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden.

Sammanfattning

SGU anser att effekterna av georisker i ett framtida, förändrat klimat inte är tillräckligt behandlade i utredningen, vilket är en brist. Vikten av ett hållbart, klimatanpassat, framtida, strandnära byggande bör belysas och redovisas bättre i författningen. Förstärkta satsningar på att ta fram kunskaps- och planeringsunderlag avseende georisker och geologiska förhållanden kommer i sammanhanget reducera samhällets kostnader på sikt samt minska riskerna för naturrelaterade olyckor, något SGU bedömer som mycket angeläget. Sådana underlag ger bättre förutsättningar till en klimatanpassad, hållbar utveckling av bostäder och näringsverksamhet i områden med lågt exploateringstryck samt att miljökvalitetsmålen som nämns i utredningen bättre uppnås.

Samhällseffekter

Moderna enhetliga kunskaps- och planeringsunderlag om olika bergarters, jordarters och sediments utbredning och förekomst ger bättre förutsättningar att bedöma georisker och förhållanden för strandnära byggande. Detta kommer med all sannolikhet resultera i att byggande av bostäder och infrastruktur på sikt, genom en bättre dispensgivning av strandskydd, blir mer hållbart, klimatanpassat och för samhället avsevärt billigare.

Läs yttrande – Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd-(SOU2020:78)

SGU:s diarienummer: 33-285/2021

Senast granskad 2021-06-22