2021-04-30, SGU:s dnr 33-2307/2020 – Samråd om vattenförvaltning

Frågeställning

Vattenmyndigheternas arbete med vattenförvaltningen presenteras i ett samråd och SGU har granskat arbetet som genomförts under innevarande förvaltningscykel åren 2016–2021.

Sammanfattning

Vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka samråds med myndigheter och allmänhet inför beslut i december.
SGU svarar i egenskap av föreskrivande och vägledande myndighet avseende grundvatten. SGU konstaterar att det har gjorts vissa framsteg denna förvaltningscykel avseende grundvattenberoende ekosystem och lokala riktvärden, men också att det fortsatt saknas grundvattenfokus i exempelvis åtgärdsprogrammet.

Samhällseffekter

Sverige har åtagit sig att genomföra ramdirektivet för vatten, inklusive grundvattendirektivet, via miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen. Med lämpliga åtgärder ska ett korrekt genomförande leda till god grundvattenstatus i Sveriges grundvattenförekomster.

Läs yttrande – Samråd om vattenförvaltning 

Senast granskad 2021-06-22