2021-04-09, SGU:s dnr 33-430/2021 – Svar på samråd med statliga myndigheter

Frågeställning

Miljöprövningsutredningen (M2020:6) samråder med ett antal myndigheter för att få in underlag till utredningen. Utredningen har ställt frågor gällande bl.a. gällande målkonflikter mellan olika allmänna intressen och vad SGU:s erfarenhet är gällande samrådsprocessen i 6 kap. miljöbalken.

Sammanfattning

Eventuella målkonflikter i miljöprövningen överlåter SGU det till den prövande myndigheten att avgöra vilket riksintresse som ska ha företräde. SGU förser den prövande myndigheten med ett underlag om varför ett område utpekats som riksintresse och vilka bedömningar som ligger bakom detta. SGU avstyrker ett förslag som innebär att länsstyrelsen i miljöprocessen ska får ett ansvar motsvarande det som finns i 3 kap. 10 § och 5 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900). SGU anser att det samrådsunderlag som verksamhetsutövare ofta är relativt generellt hållet och att det därför kan vara svårt att i detta skede avgöra om ett underlag kommer vara tillräckligt för prövningen. SGU menar att det i huvudsak är de olika uppfattningarna angående vilka underlag som krävs vid en prövning som ofta är skälet till att en prövning drar ut på tiden. SGU poängterar också att ändringar som görs i 6 kap. miljöbalken kan komma att påverka Bergsstatens prövning enligt minerallagen (1991:45) och eventuella följdkonsekvenser av detta måste beaktas.

Samhällseffekter

Miljöprövningsutredningen arbetar för att nå ett mål om en modern och effektiv miljöprövning och SGU kan med sina synpunkter bidra till ökad effektivitet och samhällsnytta i miljöprövningen.

Läs yttrande - Svar på samråd med statliga förvaltningsmyndigheter

Senast granskad 2021-07-02