2021-03-12, SGU yttrande angående ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för nya och befintliga grundvattenuttag för i huvudsak dricksvattenförsörjning i Kristianstad kommun

Frågeställning

Tillstånd till grundvattenuttag för kommunal allmän vattentäkt på grundvattenförekomsten Norra Kristianstadsslätten, Kristianstads kommun. SGU anser att det finns särskilda skäl för att tillståndet till vattenuttaget ska begränsas i tid.

Sammanfattning

I tidigare domar har MÖD (2014-2016) kommit fram till att tillstånd till vattenuttag för kommunala allmänna vattentäkter inte ska tidsbegränsas. SGU anser att förutsättningarna ändrats sedan dess. Det finns nu mer kunskap vad avser klimatpåverkan och sammantaget med förändringar i miljöbalken och de speciella förutsättningar som gäller för Kristianstadslätten och det ansökta uttaget anser SGU att det inte är rimligt att tillåta ett vattenuttag utan tidsbegränsning. SGU anser också att Kristianstad kommun behöver tydliggöra storlek på uttagen och tidpunkt för uttag inom de olika delområdena.

Samhällseffekter

Samtliga vattenuttag, inkluderat vattenuttag för allmän dricksvattenförsörjning, behöver granskas, utredas och beslutas i enlighet med bestämmelser i miljöbalken och EU:s ramdirektiv för vatten. För att säkerställa att beslutade miljökvalitetsnormer följs och för att skydda grundvattnet så att det även i framtiden ska vara tillräckligt rent och finnas i tillräcklig mängd för att möjliggöra produktion av dricksvatten kan det finnas behov av att tidsbegränsa tillstånd till alla typer av vattenuttag. Effekten av SGU:s svar kan komma att bli att slutsatserna i de äldre prejudicerande domarna nyanseras på så sätt att även tillstånd till grundvattenuttag för kommunal dricksvattenförsörjning kan komma att tidsbegränsas.

Läs yttrande - SGU yttrande angående ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för nya och befintliga grundvattenuttag för i huvudsak dricksvatten

SGU:s diarienummer: 33-432/2021

Senast granskad 2021-06-22