2021-03-12, SGU dnr 33-402/2021 – Samråd rörande Bolidens planer att hos mark- och miljödomstolen ansöka om tillstånd för fortsatt verksamhet vid Aitikgruvan, Gällivare kommun

Frågeställning

Boliden Mineral AB avser att till mark- och miljödomstolen inkomma med en ansökan om tillstånd för fortsatt verksamhet vid Aitikgruvan. Huvudanledningen till ansökan är att gällande tillstånd är begränsat med avseende på mängden gråberg och anrikningssand som får deponeras i Aitik.

Sammanfattning

Verksamheten vid Aitikgruvan har pågått under lång tid, därav så borde ett samråds-underlag kunna visa på en mer detaljerad bild av förväntade miljökonsekvenser och hur effekterna av dessa ska minimeras. Samrådsunderlaget bör beskriva mer utförligt vilka utredningar som legat till grund för hur en framtida hantering av gråberg och anrikningssand kommer att se ut.

Samhällseffekter

Säkrare hantering av grundvatten och avfallshantering vid gruvan.

Läs yttrande - Samråd rörande Bolidens planer att hos mark- och miljödomstolen ansöka om tillstånd för fortsatt verksamhet vid Aitikgruvan, Gällivare kommun 

Senast granskad 2021-06-22