2021-03-11, SGU:s dnr 33-144/2021 - Samråd Anläggning av ny stambana Hässleholm-Lund i Skåne län.

Frågeställning

SGU har fått frågan av Trafikverket att yttra sig utifrån sitt expertområde gällande anläggning av ny stambana Hässleholm-Lund i Skåne.

Sammanfattning

SGU genomförde under åren 2018–2019, med anledning av stambanans sträckning, i samverkan med Trafikverket en sammanställning, kvalitetssäkring och komplettering av SGU:s information om berg, jord och grundvatten i området. SGU hänvisar till en SGU rapport i detta ärende, samt informerar om och hänvisar till handledning och tillgång till översiktlig, relevant information om jordarter, berggrund, grundvatten samt georisker som skred, ras, översvämning, föroreningsspridningar och erosion samt eventuell påverkan på grundvattenförhållanden i områdena för planerade sträckningar.

Samhällseffekter

Om hänsyn tas till SGU:s information och yttrande kan georisker minimeras, kostnader och användning av naturresurser minskas, samt eventuell påverkan på grundvattenförhållanden minskas i området.

Läs yttrande - Samråd Anläggning av ny stambana Hässleholm - Lund i Skåne län

Senast granskad 2021-06-22