2021-02-15, SGU dnr 33-213/2021 – Samråd, brytning av grafit vid Niska Södra, Niska Norra, Nunasvaara Norra i Kiruna kommun, Norrbottens län

Frågeställning

Talga AB har skickat på remiss samrådsunderlag enligt miljöbalken inför ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen för att få bryta tre fyndigheter väster om Vittangi i Kiruna kommun.

Sammanfattning

SGU vill se ett tydligt fokus på hur den aktuella underjordsbrytningen kan komma att påverka grundvattenflöden och vattenbalanser.

Samhällseffekter

Säkrare hantering av grundvatten vid planerad verksamhet.

Läs yttrande - Samråd, brytning av grafit vid Niska Södra, Niska Norra, Nunasvaara Norra i Kiruna kommun, Norrbottens län 

Senast granskad 2021-06-22