2021-02-12, SGU:s dnr 33-186/2021 Yttrande - Bedömning av jordartsklassning i samband med ansökan om förlängd täktverksamhet på fastigheten Sorsele 1:1, Västerbottens län

Frågeställning

Miljöprövningsdelegationen i Västerbottens Län efterfrågar SGU:s synpunkter på ansökan om fortsatt moräntäkt. Man efterfrågar i synnerhet synpunkter huruvida SGU bedömer att materialet i täkten skall klassas som morän eller naturgrus.

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Västerbottens län har till SGU remitterat en ansökan om fortsatt moräntäktverksamhet inom fastigheten Sorsele 1:1, Sorsele kommun. SGU har i sitt yttrande bedömt att jordarten i täkten bör klassas som naturgrus, snarare än morän. I SGU-rapport 2002-2 ”Naturgrus eller morän” redovisas hur avlagringar skall bedömas då det råder tveksamhet gällande klassning av morän eller isälvavlagring. I fall där isälvssediment överlagras av morän rekommenderar SGU att allt material i avlagringen ur beskattningssynpunkt betraktas som naturgrus. Vidare anser SGU att täkter där sand- och gruspartier förekommer i moränmassan skall behandlas som isälvsavlagringar, om de ligger i anslutning till ett större område med isälvssediment. Då dessa förhållanden råder för den aktuella täkten, anser SGU att lokalen bör klassas och behandlas som en naturgrusavlagring. Täkten kräver därmed tillstånd eller anmälan enligt 9 kap 6 b § i miljöbalken.

Samhällseffekter

Remissen är principiellt viktig ur ett geologiskt perspektiv, då en korrekt klassning av jordarten i en täkt är central för upprätthållandet av en god resurshushållning av naturgrus och natursand. SGU:s remissvar medverkar till att prövningen av verksamhet i detta och liknande fall kommer att granskas utifrån största möjliga miljöhänsyn.

Läs Yttrande - Bedömning av jordartsklassning i samband med ansökan om förlängd täktverksamhet på fastigheten Sorsele 1:1, Västerbottens län

Senast granskad 2021-06-22