2021-02-08, SGU:s dnr 33-159/2021 – Remiss angående komplettering av ansökan för grustäkt på fastigheten Stjärnvik 1:11, Västra Götalands län

Frågeställning

Miljöprövningsdelegationen i Västra Götalands län efterfrågar synpunkter på en ansökan om naturgrustäkt på fastigheten Stjärnvik 1:11, Karlsborgs kommun.

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har till SGU remitterat en ansökan om täktverksamhet på fastigheten Stjärnvik 1:11, Karlsborgs kommun. Analyser av grundvattnets kemiska status visar på viss förekomst av PFAS. SGU rekommenderar regelbunden grundvattenprovtagning med avseende på PFAS, samt kontroller för att utesluta eventuell förorening av massorna i täkten. SGU anser att täktverksamhet kan tillåtas förutsatt att verksamheten inte på något sätt riskerar att öka föroreningsspridningen av PFAS i området.

Samhällseffekter

Verksamheten i täkten är betydelsefull för det regionala näringslivet. Samtidigt är det viktigt att prövningen av verksamheten görs med största möjliga miljöhänsyn. SGU:s remissvar medverkar till att upprätthålla miljösäker täktverksamhet och på så sätt skapa största möjliga samhällsnytta i ett regionalt perspektiv.

Läs yttrande - Remiss angående komplettering av ansökan för grustäkt på fastigheten Stjärnvik 1:11, Västra Götalands län

Senast granskad 2021-06-22