2021-01-21, SGU:s dnr 33-171/2021 - Granskning av vägplan för anläggning av väg 259 Tvärförbindelse Södertörn i Huddinge, Haninge och Botkyrka kommuner

Frågeställning

SGU har fått frågan av Trafikverket att yttra sig utifrån sitt expertområde gällande vägplan för anläggning av väg 259 tvärförbindelse Södertörn i Huddinge, Haninge och Botkyrka kommuner.

Sammanfattning

SGU har relativt nyligen karterat jordarter i området med hjälp av Lidar-data och har därmed översiktlig information om jordartsgeologin. SGU informerar om detta och hänvisar till hemsidor. SGU noterar vidare att sträckningen går genom Södermanlandsgnejser där det kan förekomma problem med sulfidhaltig berggrund. Sträckningen går även genom en dricksvattenförekomst och här finns det behov av att reglera saltanvändningen på vägen.

Samhällseffekter: Om hänsyn tas till SGU:s information och yttrande kan georisker minimeras, kostnader och användning av naturresurser minskas, samt eventuell påverkan på grundvattenförhållanden minskas i området.

Läs granskning av vägplan för anläggning av väg 259 Tvärförbindelse Södertörn i Huddinge, Haninge och Botkyrka kommuner

Senast granskad 2021-06-22