Det treåriga projektet "LYSTRA - Upplysning och upplevelser i världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård" pågår mellan 2018 och 2020. Målet att öka förståelsen för världsarvets värden och att få fler besökare utan att äventyra dess hållbara utveckling. Ett högklassigt kunskapsunderlag ska skapas både för att möta naturturismens behov och för att stödja markanvändningsplanering. Dessutom ska en vägledningsplan tas fram för hur områdets exceptionella och universella värden kan förmedlas till olika målgrupper. Dessa värden ligger till grund för Unescos utpekande av området som världsarv (Outstanding Universal Value).

Projektet bidrar direkt till ett av de globala målen utpekade i Agenda 2030: "Hållbara städer och samhällen", med delmålen: 

  • 11.3: Till år 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder; 
  • 11.4: Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.

Aktiviteter

Expertorganisationerna SGU, vår finska motsvarighet GTK och Geodatacentralen i Finland ska tillsammans uppdatera kunskapsbasen utifrån den senaste vetenskapliga informationen, laserskanningsdata och fältinventeringar. SGU bidrar med både jordartsgeologisk och berggrundsgeologisk kompetens huvudsakligen genom att

• uppgradera jordartskartan
• klassificera områdets exceptionella och universella värden
• komplettera och revidera besöksmål
• uppdatera och komplettera den geologiska berättelsen om området.

SGU kommer även att medverka till att den populärvetenskapliga informationen blir harmoniserad mellan delområdena Höga Kusten och Kvarkens skärgård, liksom till visualiseringar av de geologiska händelser som är betydelsefulla för att belysa världsarvets värden.

Partners

Projektet bedrivs med finansiellt stöd från EU via Interreg Botnia-Atlantica. Projektägare är Forststyrelsen i Finland. SGU är stödmottagare i projektet tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Geodatacentralen (Finland), Geologiska forskningscentralen (GTK, Finland) och Vasa stad (Finland). Medfinansiärer är Kramfors kommun, Örnsköldsviks kommun, föreningen Världsarvet i Kvarken r.f. och Visit Vaasa. Projektet samarbetar även med andra aktörer, där de viktigaste är Centrum för naturvägledning (Sverige) och Kvarkens naturskola (Finland).

Läs mer om LYSTRA

Läs mer på projektets officiella hemsida via länken nedan.

 LYSTRA (Världsarvet i Kvarken r.f:s sida, nytt fönster)

 Logo Interreg Botnia-Atlantica

Läs mer om världsarvet

SGU har även tidigare varit engagerade i arbetet med världsarvet, bland annat inför UNESCOs utpekande och genom två geoturistkartor över området.

Läs mer på SGUs sida om världsarvet Höga Kusten 

Idag finns information om världsarvet på två officiella hemsidor:

Höga Kusten (Länsstyrelsens i Västernorrland hemsida för Höga Kusten, nytt fönster) 

Kvarkens skärgård (Världsarvet i Kvarken r.f:s sida, öppnas i nytt fönster)

 

Kartbild över världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård