SGU koordinerar EU-projekt, MinLand (Mineral Resources in Sustainable Land-Use Planning). Projektet syftar till att ska skapa bättre förutsättningar för en bra balans i frågor som rör markanvändning för att utvinna metall och mineral på ett långsiktigt hållbart sätt.

MinLand handlar om att:

  • etablera en databas över existerande lagstiftning, ramverk och strategier
  • analysera olika rättsfall kring markanvändning för prospektering och brytning av mineralresurser (metall och mineral)
  • utveckla vägledning inom området
  • genom goda exempel och kunskapsspridning verka för en effektivare tillståndsprocess som bidrar till en långsiktigt hållbar markanvändning

Projektet bygger på ett brett deltagande av olika organisationer, intresseorganisationer och företag med förankring inom tillståndsgivning, markanvändning, hantering av mineralresurser med mera – både på övergripande och mer lokal nivå. Bland några av de organisationer som på olika sätt deltar i projektet kan nämnas Wordlife Fund, EUROMINES, regionala myndigheter i Europa (till exempel kommuner, länsstyrelser och motsvarande).

Projektet kommer att drivas under två år. Det finansieras av EU inom det ramprogram som rör forskning och innovation, Horizon 2020.

Läs mer på MinLands webbplats