SEAmBoth

Syftet med projektet SEAmBoth (Seamless Mapping and Management of the Bothnian Bay) är att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv planering och ändamålsenlig förvaltning av havsområdet i Bottenviken, samt att ta fram riktlinjer för fortsatt kartläggning av hela Bottenviken. Grunddata om havsbotten ska samlas in med olika metoder och bearbetas till användbara och målgruppsanpassade kartor för både medborgare och myndigheter.

En annan målsättning är att harmonisera definitioner och metoder mellan Sverige och Finland. Till exempel definitionerna av livsmiljöer och naturvärden som inte finns tillräckligt beskrivna och harmoniserade för Bottenviken. På så sätt stärks arbetet med en ekosystembaserad havsplanering samt övervakning och åtgärder för att bevara och förbättra naturvärden och ekosystemfunktioner. Projektet gynnar kommande generationer eftersom det syftar till ett hållbart hav med fungerande ekosystemtjänster och förutsättningar för blå tillväxt.

SGU:s roll i projektet är att kartlägga havsbotten på den svenska sidan och ta fram underlag om havsbottens beskaffenhet, vilket är en extra utmaning eftersom stora delar av Bottenviken utgörs av mycket grunda bottnar. 

Projektet finansieras av EU via Interreg Nord och Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Havs- och vattenmyndigheten.

Interreg Nords logotyp

SEAmBoth är ett samarbete mellan SGU och Länsstyrelsen i Norrbotten på svensk sida samt Finlands miljöcentral, Forststyrelsen, GTK samt Närings-, Trafik-, och Miljö-centralerna i Lappland och Norra Österbotten på finska sidan.

 

Senast granskad 2018-02-09