Stibnit.

Stibnit, ett viktigt mineral i utvinning av antimon.

Foto: Ra'ike (Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0).

SCRREEN

Kritiska råvaror finns i en mångfald av produkter, från mobiltelefoner till snabbtåg, men tillgången är hotad då produktionen inom EU är låg eller obefintlig. EU-projektet SCRREEN syftar till att minska EU:s importberoende av kritiska råvaror.

I Europa konsumerar vi ungefär en fjärdedel av världens råmaterial, men producerar endast tre procent. Vi är alltså till stor del beroende av import. EU har listat 27 material som bedöms som mest kritiska för vårt samhälle och för välfärden. Det handlar om material som är viktiga för stora industrier, exempelvis stålindustrin, eller material som är viktiga i klimatomställningen och används i exempelvis vindkraftverk, batterier eller solceller. De 27 materialen har gemensamt att det ekonomiska värdet är högt och att tillgången är globalt osäker, och produktionen mestadels obefintlig i EU. Detta betyder att EU är  helt importberoende för många av dem, och att befintlig produktion ofta kommer från ett fåtal icke-demokratier liksom  i vissa fall, konfliktdrabbade länder.

EU-projektet SCRREEN (Solution for CRitical Raw materials - a European Expert Network) startades under vintern 2016-2017 för att bilda ett europeiskt expertnätverk med inriktning på att hantera försörjnings-, hållbarhets- och policyfrågor kring EU:s potentiella primära och sekundära resurser av kritiska råvaror, med syfte att minska EU:s importberoende av kritiska råvaror. Med primära resurser avses utvinning av geologiska resurser i form av gruvor, och med sekundära resurser avses återvinning och utvinning ur avfall, så som skrot eller existerande och fortlöpande producerat gruvavfall.

Projektet syftar mot att täcka hela värdekedjan för kritiska råvaror i Europa. Där ingår att kartlägga källorna, alltså primära eller sekundära förekomster, och deras karaktär, till att öka kunskapsläget kring potential och kapacitet för nya typer av återvinning samt för behovet av nya teknologier och applikationer av olika nedströmsanvändare. Projektet kartlägger även rättsliga procedurer och regelverk (inklusive sådana som kan hindra utnyttjandet av resurser).

SGU leder ett delprojekt inom SCRREEN inriktat på att kartlägga och beskriva kunskapsläget för kritiska råmaterial i sekundära resurskällor, samt deltar i arbetet med policyfrågor. SCRREEN kommer pågå till 2019 och finansieras från EU:s Horizon 2020-program.

Kartläggning av kritiska material i världen. SGU 2017.

Läs mer om SCRREEN (öppnas i nytt fönster)

Ta del av data och sammanställningar från SCRREEN (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om kritiska material på SGU:s webbplats

Senast granskad 2021-03-23