Samverkan för innovation

Samverkan för innovation var ett samarbetsprojekt för statliga och kommunala projektledare för bidragsprojekt. Nätverket fångade upp behov och stöttade beställarna så att tröskeln för att tillämpa innovativa och alternativa arbetssätt och åtgärdslösningar sänks.

Förutom Sveriges geologiska undersökning deltog 13 kommunala och statliga huvudmän i nätverket. Nätverket startades 2019 av SGU och länsstyrelserna på uppdrag av Naturvårdsverket. Bakgrunden till uppdraget var att Naturvårdsverket konstaterat att de flesta efterbehandlingsåtgärder i landet genomförs med schakt och deponering och att denna typ av resurskrävande åtgärder begränsar den sammanvägda miljönyttan med efterbehandlingen.

Nätverket hade till uppgift att förmedla och synliggöra teknikutveckling och förbättrat teknikval inom efterbehandling av de förorenade områden som bedrivs på nationell nivå inom miljömålet Giftfri miljö och Agenda 2030. Det övergripande målet var en ökad saneringstakt och samhällsnytta.

En person står och pratar till en powerpoint-bild. Foto.

Foto: SGU.

Workshops

Nätverket arrangerade en workshop hösten 2019 där målet var att identifiera problemområden som motverkar ökad användning av innovativa och alternativa åtgärdslösningar. Fokus låg särskilt på att höja kunskapsnivån avseende alternativa åtgärder inom dioxin- och arsenikförorenade områden. En andra workshop hölls i början av 2020 för att prioritera bland problemområdena och välja ut insatser att jobba vidare med.

Under 2020 har nio digitala nätverksmöten arrangerats. Forskare, konsulter och entreprenörer har engagerats för kunskapsinhämtning av teknik och metoder. Därutöver har nätverket tagit initiativ till digitala workshops för att hitta knäckfrågorna där extra insatser krävs och för att jobba framåt och utreda dessa. En stor fråga för nätverkets deltagare var upphandling.

I styrgruppen för nätverket ingick representanter för SGU, Naturvårdsverket och SGI.

Senast granskad 2023-12-14