Berndt Pettersson/SGU

PanAfGeo

SGU är svensk representant i PanAfGeo, ett internationellt samarbete mellan tolv geologiska myndigheter i Europa och deras motsvarigheter i afrikanska länder. Syftet med PanAfGeo är att överföra kunskap inom mineralnäringen till de afrikanska länderna. Det övergripande målet är att bidra till en bättre styrning och mer hållbar hantering av Afrikas mineralresurser.

Inom ramen för PanAfGeo kommer olika europeiska geologiska undersökningar under tre år att utbilda personal i Afrikanska länder inom åtta olika områden:

  1. Geologisk kartläggning
  2. Beräkning av malmreserver
  3. Småskalig gruvverksamhet (Small scale mining)
  4. Miljö- och hållbarhetsarbete inom afrikansk mineralnäring
  5. Georisker
  6. Geologiska arv
  7. Geoinformation
  8. Kommunikation och dialog med lokala intressenter

SGU:s roll i projektet är att överföra kunskap om miljö- och arbetsmiljöfrågor till den afrikanska gruvnäringen. Det första resultatet av SGU:s engagemang i PanAfGeo är en utbildning i juli 2017 som SGU utför i Senegal. Detta blir det första av totalt sju utbildningstillfällen i olika afrikanska länder som SGU ska genomföra under en treårsperiod, tillika den första aktiviteten som genomförs inom PanAfGeo.

PanAfGeo är formellt ett samarbete mellan EuroGeoSurveys (EGS), som är den europeiska sammanslutningen av geologiska myndigheter, och dess afrikanska motsvarighet African Geological Surveys (OAGS), med SGU:s systerorganisation i Frankrike (BRGM) som koordinator. Projektet initierades 2013 med en förstudie och genomförs med aktiviteter 2017-2019 och finansieras av EU-kommissionen med tio miljoner euro under en treårsperiod.

Bakgrund till PanAfGeo

Världens växande befolkning, och ett allt större globalt välstånd, leder till en större efterfrågan på råvaror. Detta leder i sin tur till ett ökat intresse för mineralresurser på den afrikanska kontinenten. För afrikanska länder som kämpar med fattigdom, där det finns goda mineraltillgångar, kan en klok hantering av mineralresurser vara en väg ut ur fattigdom. Men nackdelarna med gruvbrytning kan ibland överskugga fördelarna på grund av problem med politisk och ekonomisk stabilitet, samt styrning och övergripande förvaltning av den lokala mineralsektorn. I många fall kan även gruvdrift få en betydande miljöpåverkan på omgivningen i form av luft-, mark- och vattenförorening, ras- och skredrisker med mera. När aktörer inom EU vänder sig till Afrika för mineral och metallråvaror blir den afrikanska gruvindustrins miljöpåverkan en direkt angelägenhet för EU. En stor del av gruvindustrins gruvrelaterade miljöproblem beror på bristande kunskap och kompetens inom geovetenskaper, miljölagstiftning, statlig förvaltning av gruvsektorer med mera, och PanAfGeo är EU:s svar på detta behov.

Läs mer om PanAfGeo på projektets webbplats (nytt fönster)

Läs SGU:s nyhetsnotis om PanAfGeo