Sur sulfatjord. Foto.

Sur sulfatjord.

Foto: Christian Öhrling/SGU.

KLIVA

SGU har studerat förekomst och egenskaper av sura sulfatjordar i Västernorrland och Västerbotten inom projektet ”KLIVA – Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring”. Projektet pågick mellan 2019 och 2022.

Genom att samarbeta och utbyta kunskap med geologer från Finland har den samlade kunskapen om dessa miljöskadliga jordar ökat. Ett viktigt mål var att sprida denna kunskap till berörda myndigheter och aktörer.

SGU har primärt fokuserat sina fältinsatser (2020, 2021 och 2022) i områden som tidigare hade väldigt få observationer: Västernorrlands län, Nordanstigs kommun, och omkring Skellefteå. SGU har sänt cirka 500 prover till Finlands geologiska undersökning (GTK) för analys av aciditet och sulfidinnehåll.

Med dessa analysresultat kan risken för försurning från sur sulfatjord bedömas; de har vidare använts till att modellera rikskartor. Dessutom har kartan över var sur sulfatjord förekommer förbättrats, framför allt i Västernorrland län. Vi har också vidare-utvecklat modellering av djupet till kritiskt sulfidlager. Dessa tre kartprodukter, skapade med hjälp av maskininlärningstekniker, är viktiga för bedömning av ingrepp och annan markanvändning.

KLIVA-projektets målsättningar:

  • Att använda hydrologiska modeller för att visa hur vattenbalansen fungerar och hur påverkan från sura sulfatjordar kan förändras i ett förändrat klimat.
  • Att föra dialog med målgrupperna för att öka förståelsen och hitta lösningar som kan öka möjligheterna för hållbar produktion av livsmedel och skogsråvara och friskare vatten.
  • Att hitta gemensamma lösningar på gemensamma utmaningar genom samverkan över landsgränserna.

Läs mer: Storymap beskriver projektets viktigaste teman (lansstyrelsen.se, nytt fönster)

Läs mer om projektet på dess officiella webbplats (nytt fönster)

Projektet finansierades genom EU-programmet Interreg Botnia-Atlantica. SGU:s arbete utfördes i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbottens län, Skogsstyrelsen, Linnéuniversitetet, Finlands geologiska undersökning (GTK), Åbo akademi, Finlands miljöcentral (SYKE), Finlands skogscentral samt Närings-, trafik- och miljöcentralen i södra Österbotten (NTM).

 

KLIVA:s logotyp.
Interreg:s logotyp.

 

KLIVA_forsurningspotential.jpg

Inom projektet använde SGU maskininlärning för att producera tre kartor: 1) förekomst av sur sulfatjord, 2) djup till kritiskt sulfidlager, samt 3) här visad försurningspotential (modell skapad 2022).

Senast granskad 2023-04-20