Haz Arctic

I projektet Haz Arctic (Bio-Geo Hazards in the Arctic Region) studerade SGU tillsammans med geologer från Norge, Finland och Ryssland förekomster av så kallade sura sulfatjordar. Projektet finansierades av Kolarctic-fonden och pågick fram till slutet av 2021.

Det är sedan länge känt att det i både norra Sverige och Finland finns sura sulfatjordar vilka på många platser påverkar miljön i sjöar och vattendrag negativt. För att undvika en markanvändning som leder till att sura jordar bildas, är det viktigt att undersöka vilka områden som ligger i riskzonen för en sådan utveckling. Ett viktigt syfte med projektet var att undersöka om sura jordar även förekom i de nordliga delarna av Norge och Ryssland. Genom att samarbeta med geologer från andra länder fanns det möjlighet att utbyta kunskap vilket lett till att den samlade kunskapen om dessa miljöskadliga jordar ökar. Ett viktigt arbete var att sprida denna kunskap till berörda myndigheter och aktörer. 

Bilden ovan visar sulfidhaltig jord provtagen nära Persöfjärden i Norrbotten. Foto: Gustav Sohlenius.

Senast granskad 2023-04-18