Uppdrag − Hitta vatten på Gotland

Under de senare åren har rubriker om vattenbrist hörts i media. Det har varit larm om liten nederbörd och låga grundvattennivåer i stora delar av landet. Hur kan geologer vara med och lösa problemet? Ett exempel kommer från Gotland.

Vattenbristen på Gotland

Gotland har årligen återkommande problem med tillgången på dricksvatten i samband med sommarmånadernas tillfälliga ökning av människor och tillhörande stora vattenförbrukning. Bristen är främst orsakad av att grundvattenmagasinen i jordlagren och berggrunden på Gotland är små eller dåligt kända. Tunna jordlager och relativt tät berggrund gör att merparten av nederbörden som faller under hösten och våren inte bildar grundvatten utan rinner av från markytan, ofta som tillfälliga ytvattendrag och i diken till Östersjön.

Grundvattenbildningen under sommarperioden är dessutom mycket liten på grund av liten nederbördsmängd, avdunstning och vegetationens vattenupptag. Förutom bristen på grundvattenmagasin påträffas ofta salt grundvatten i grundvattentäkterna på Gotland. Sammantaget finns det därför behov av förbättrad geologisk information som kan vara till hjälp för lokalisering av större grundvattenförekomster (magasin) och kartläggning av var salt grundvatten förekommer.

Flygande undersökningar 

Genom att använda flygburna geofysiska undersökningar i kombination med borrningar och markgeofysik har en metodik utvecklats för att ta fram tredimensionella modeller av jordlagrens och berggrundens resistivitet, och därigenom skapa en bild över var man kan hitta vatten och hur djupt saltvattnet ligger.

Mätningarna på Gotland har utförts med ett system som registrerar den elektriska resistiviteten i marken. Genom att mäta med parallella mätlinjer med relativt kort linjeavstånd (ca 200 m) kan en tredimensionell modell av resistiviteten beräknas. Denna modell kan sedan översättas till geologi. Jordlagrens och berggrundens resistivitet har varit möjlig att mäta ner till 200–300 m djup. De variationer i resistivitet som visas i mätdata beror främst på skillnader i porositet, andel lermineral, vattenmättnadsgrad och förekomst av salt grundvatten.

Nya vattentillgångar hittas

Undersökningarna på Gotland har pekat ut flera områden som potentiellt lovande för vattenförsörjning. Ett av de första områdena som pekades ut var på östra Fårö. Provpumpningen av brunnen såg mycket lovande ut och vattnet kopplades ihop med Fårös VA-system redan i provpumpningsfasen. Detta innebar att man under somrarna 2016 och 2017 slapp transportera vatten till Fårö med lastbil, något som annars varit en realitet under många år.

− Jag trodde aldrig att de skulle hitta vatten på Fårö, men detta ser verkligen lovande ut/ Jonas Aaw, VA-chef på Gotland. 

Läs mer om jakten på vatten på Gotland