Geolog går vid stranden.

Foto: Eva Wendelin, SGU.

Geologisk information hjälper Hemavan att byta från ytvatten till grundvatten

För lite ytvatten när det behövs som mest och ett vattenverk på oroande avstånd till känsliga jordarter - med ny jordartsinformation har Hemavan goda chanser att byta dricksvattenkällan från ytvatten till grundvatten.

Vattnet – både brist och trist

Sedan 70 talet har man letat efter lämpliga platser att ta ut grundvatten i Hemavan. Problematiken för kommunen ligger i att det varit partiklar i det befintliga vattnet som tas från Mortsbäcken. Vattnet är tjänligt men kvaliteten upplevs som dåligt. Risken för kontamination är mindre för grundvatten. 

Förutom vattenkvaliteten är en oroande faktor att vattenverket ligger dåligt till med tanke på förväntad ökning av ras och skred i samband med klimatförändringarna. Dessutom ökar befolkningen rejält under påskloven, samtidigt som nivåerna i Mortsbäcken har sina lägsta nivåer just under denna tid. Hemavan växer och en utbyggnad av byn planeras vilket har satt sökandet efter grundvatten på hög prioritering. 

Geologisk information gjorde susen

Sedan nyligen har utredningar av lämpliga grundvattenkällor inte gett tillfredställande resultat då man saknat geologiska underlag som jordarts- och grundvattenkartor. Området tittades på mellan 2013 och 2014, men då fanns inga jordartskartor eller uppgifter om vattenmagasin.

Under 2014 och 2015 var SGU tillbaka i Hemavan och gjorde fältundersökningar, seismiska undersökningar och undersökningsborrningar som underlag till kartor över jordarter och vattenmagasin. Det gjordes en jordartskartläggning och en översiktlig grundvattenkartläggning med ett antal borrningar i en tidigare delvis okänd isälvsavlagring längs Umeälvens dalgång. 

I samband med detta uppmärksammades ett eventuellt lämpligt grundvattenuttag i en del av en ås vilket rapporterades till kommunen. Tester visade att brunnarnas kapacitet och förmåga att leverera vatten var god och vattnets kvalitet var bra. Miljön i området påverkades inte nämnvärt av planerat vattenuttag.

Förståelsen för skredrisker ökade

Förutom att eventuellt bidra till en förbättrad dricksvattensituation bidrog resultatet av undersökningarna till en ökad förståelse i kommunen för de problem som finns med byggande i Hemavan på branta sluttningar med siltiga issjösediment vilka delvis är överlagrade av grovkorniga sediment och därmed inte syns i ytan. Berggrunden med alla skiffrar har bidragit till en siltig morän som i stora delar är erosionskänslig och det måste man ha i åtanke. 

Senast granskad 2018-06-21