Aktuellt område är markerat med svart ram i kartbilden nedan.

Med flygmätningar kan stora ytor kartläggas på relativt kort tid, även i områden som är svåra eller omöjliga att nå från marken. Det som registreras vid SGUs flyggeofysiska mätningar är jordens magnetfält, naturligt förekommande gammastrålning från mark och berggrund samt markens elektriska ledningsförmåga (med VLF-metod).

Beroende på mätmetod kan de flyggeofysiska mätningarna visa egenskaper hos berggrunden och jordarterna från markytan ner till flera kilometers djup. Informationen som samlas in är ett viktigt underlag inom bland annat berggrundskartering, mineralprospektering och samhällsplanering.

Mätresultaten bearbetas under hösten och data planeras offentliggöras i december 2019.

Karta över flyggeofysikens mätområde 2019Aktuellt område för geofysisk flygmätning 2019 visas med svart ram.